top of page

Algemene voorwaarden - Betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing voor Taalbankier LCVB, verder afgekort tot LCVB, maatschappelijke zetel op de Boshoekstraat 8 te 3665 As. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en tenzij anders omschreven, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Bevestigde offerte en bestelling

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas van zodra LCVB de door de opdrachtgever getekende of per mail bevestigde offerte opgesteld door LCVB in zijn bezit kreeg. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Elke prijsopgave is specifiek opgesteld voor de desbetreffende opdrachtgever en verplicht niet tot het hanteren van dezelfde voorwaarden voor andere opdrachtgevers of opdrachten. Door de bestelling aanvaardt de klant/opdrachtgever de algemene voorwaarden die LCVB hanteert.

 

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Om een kwaliteitsvolle aflevering te garanderen, controleert LCVB elke opdracht door middel van taalkundige en gespecialiseerde inspectierondes.

 

Artikel 4. Leveringstermijnen

LCVB is niet gehouden aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant/opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling of contractuele verbintenis. Overschrijding van een vooropgestelde termijn kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van LCVB, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. LCVB kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending. LCVB engageert zich wel tot een gemotiveerde reden voor de laattijdige levering. Belangrijk is dat LCVB steeds alles in het werk zal stellen om alle indicatieve levertermijnen te respecteren.

 

Artikel 5. Overdracht van intellectuele rechten

LCVB behoudt de eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt LCVB de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of via andere media. De klant/opdrachtgever vrijwaart LCVB tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi– en auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

LCVB verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever jegens derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennisgenomen wordt. LCVB neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van LCVB aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van LCVB, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen. LCVB verbindt zich ertoe alle digitale bestanden die te maken hebben met opdrachten van de klant (bronteksten, vertalingen, andere teksten) op zijn servers te bewaren gedurende een periode van 8 jaar. Daarna heeft LCVB het recht deze bestanden te verwijderen en/of vernietigen.

 

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart LCVB van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit. LCVB beschouwt de aangeleverde teksten als correct en zal van hieruit werken; hij neemt daarbij vaktechnische woordenlijsten als zijnde correct. De klant/opdrachtgever heeft steeds de mogelijkheid een lijst met voorkeurtermen en/of –uitdrukkingen aan LCVB te bezorgen. Additionele instructies voor de correcte uitvoering van het vertaalwerk, revisiewerk, andere vorm van opdracht zullen door LCVB aanvaard en geïmplementeerd worden.

 

Artikel 8. Verwittigingstermijn

Annulering van een vastgelegde afspraak, zijnde taalles, studiebegeleiding, coaching, managementbegeleiding, enzovoort dient minstens 24u op voorhand te worden meegedeeld. Annulering van een vertaalproject in de ordergrootte van minimum € 2.500,00 ex. btw. dient minstens 72 uur op voorhand te worden gecommuniceerd, respectievelijk 8 werkdagen indien de opdracht een tolkopdracht betreft van minimum € 5.000,00 ex. btw. Zo niet, behoudt LCVB zich het recht om de volledige, dan niet een gedeelte van de opdracht aan te rekenen als schadevergoeding, weliswaar zonder verplaatsingsvergoedingen, steeds billijk in relatie tot het totaalbedrag. Vertaalopdrachten die geannuleerd worden na bevestiging en na aanvang van de vertaalwerken, door LCVB dan niet door een aangestelde van LCVB, zullen pro rata aangerekend worden.

 

Artikel 9. Facturering

LCVB factureert normaliter einde maand, tenzij anders overeengekomen, in een enkel geval bij oplevering van de finale tekstversie. Voor opdrachten langer dan 30 dagen, heeft LCVB het recht een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. LCVB heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 10. Klachten binnen 8 dagen

Op straffe van verval wordt elke factuur door de klant aanvaard beschouwd, indien deze niet binnen acht dagen na verzenddatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Klachten of betwistingen over niet-conformiteit van de vertaling dient te worden gestaafd met woordenboeken, glossaria, of gelijkwaardig geschreven tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. Bij aanhoudende betwisting zal de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) op basis van de brontekst een uitspraak doen over de conformiteit van de vertaling. Geen enkele klacht geeft de klant/opdrachtgever het recht tot opschorting van betaling van de corresponderende factuur.

 

Artikel 11. Betaling binnen 30 dagen

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, tenzij anders vermeld op de factuur.

 

Artikel 12. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 50 EURO. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend worden. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

 

Artikel 13. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan LCVB de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 14. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door LCVB het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

 

Artikel 15. Extra

Alle prijzen zijn exclusief btw – Tarieven zijn slechts indicatief, per opdracht wordt er een tarief opgesteld, afhankelijk van het volume van de tekst, tekstopmaak, technische aard en vakgebied van de tekst. Tarieven gelden per woord in de brontaal. Bij weekendwerk en spoedopdrachten wordt er een toeslag van 20% aangerekend. Bij nachtwerk (22u-6u) zal een toeslag van 35% gerekend worden.

 

Artikel 16. Overmacht

In geval van overmacht worden de verplichtingen van LCVB opgeschort. In dat geval is hij enkel verplicht te leveren of zijn verplichtingen uit te voeren, van zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 17. Ontbinding

LCVB is, indien de klant/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening en/of faillissement van de klant/opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 18. AVG-wetgeving

LCVB verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens op een veilige en discrete manier te bewaren en te bewerken. Derde partijen hebben geen recht tot inzage van deze gegevens. LCVB zal deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de opdracht waarvoor ze vereist zijn. Inzage, correctie, wijziging en vernietiging van de persoonlijke gegevens kan steeds worden aangevraagd en zal na controle worden doorgevoerd, al dan niet geweigerd.

 
Artikel 19. Rechtbank van Hasselt

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

bottom of page